Titel: Bestuursakkoord Water
Bron: Ministerie I&M
Verschijningsdatum : April 2011
Deze publicatie geeft inzicht in de maatregelen voor een doelmatiger waterbeheer, die zijn overeengekomen tussen rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven hebben besloten maatregelen voor een doelmatiger waterbeheer overeen te komen in dit Bestuursakkoord Water.


Titel: Wet bodembescherming
Bron: www.wetten.overheid.nl Ministerie I&M
Verschijningsdatum : Juli 1986
Deze link leidt naar de digitale versie van de wettekst van de Wet Bodembescherming.


Titel: Aanpassing wet bodembescherming ten behoeve van gebiedsgerichte aanpak
Bron: Ministerie I&M
Verschijningsdatum :
Wetswijziging van de Wet bodembescherming (Gebiedsgerichte aanpak van de
verontreiniging van het diepere grondwater) en de memorie van toelichting die hierbij gaat in PDF format.


Titel: AmvB Bodemenergie
Bron: Rijkswaterstaat, Leefomgeving
Verschijningsdatum : 1 juli 2013
Het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen bepaalt de regels met betrekking tot het installeren en in werking hebben van bodemenergiesystemen. In het besluit wordt onderscheid gemaakt tussen open en gesloten bodemenergiesystemen. De samenvatting van dit besluit, de publicatie in het Staatsblad en een beknopte weergave van de regels van het WBBE voor gemeenten in een factsheet kunnen hier worden gedownload.


Titel: Kaderrichtlijn Water
Bron: Europees Parlement
Verschijningsdatum:
De webpagina van de Kaderrichtlijn Water bevat nieuws, achtergronden en informatie over activiteiten rondom het beleid en de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW). De informatie is gericht op medewerkers van centrale en regionale overheden, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen bij de uitvoering van de richtlijn.


Titel: Dochterrichtlijn Grondwater
Bron: Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, Europees Parlement
Verschijningsdatum: 12 december 2006
Link naar de officiële tekst van de richtlijn 2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad, betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand.


Titel: Europese implementatierichtlijnen, de Guidances
Bron: www.Helpdeskwater.nl
Verschijningsdatum: diverse
Europese implementatierichtlijnen; de Guidances Europese implementatierichtlijnen voor de Kaderrichtlijn Water; de Guidances and policy summaries.