Titel: Doelgroepenanalyse Gebiedsgericht grondwaterbeheer
Bron: Uitvoeringsprogramma bodem, Projectgroep Gebiedsgericht grondwaterbeheer
Verschijningsdatum: Augustus 2013
Een doelgroepanalyse vanuit het perspectief van de initiatiefnemer, met als doel beter beeld te krijgen van de betrokken partijen bij gebiedsgericht grondwaterbeheer. De veronderstelling is dat als de gebiedsbeheerder de partijen waarmee en waarvoor hij werkt beter leert kennen, hij ook weet wat hen drijft, wat hun behoeften zijn en hoe ze het beste te benaderen zijn. Dit kan leiden tot overeenstemming over een aanpak en het maken van afspraken.


Titel: Gebiedsgericht grondwaterbeheer – de praktijk in de gemeente Coevorden
Bron: SKB project
Verschijningsdatum: juni 2012
In tegenstelling tot veel andere handreikingen die algemeen van aard zijn en een meer theoretische en beleidsmatige opzet van gebiedsgericht grondwaterbeheer beschrijven gaat dit rapport uit van de aanpak en hoe je het tot stand kan brengen vanuit de initiatieffase naar het ontwerpende realisatiefase. Dit wordt beschreven met behulp van de casus Coevorden, een kleinere gemeente en niet bevoegd gezag Wbb, die in samenwerking met de provincie Drenthe het gebiedsgericht grondwaterbeheer wenst op te zetten. De doelgroepen voor deze publicatie zijn vooral Provincies, gemeenten, waterschappen en eventuele private partijen die overwegen met gebiedsgericht grondwaterbeheer aan de slag te gaan.


Titel: DOG een gids voor duurzaam omgaan met de gebiedsgerichte aanpak van verontreinigd grondwater
Bron: SKB project met Tauw, Arcadis, RIVM
Verschijningsdatum: September 2012
Voor u ligt de gids DOG, “Duurzaam Omgaan met de Gebiedsgerichte aanpak van verontreinigd grondwater”.
De gebiedsgerichte aanpak van verontreinigd grondwater is het “in samenhang met boven- en ondergrondse functies en maatschappelijke belangen saneren/beheren van grondwaterverontreiniging in een bepaald afgebakend gebied”. Deze gids geeft handen en voeten aan het kiezen van het meest deugdelijke en duurzame scenario voor deze gebiedsgerichte aanpak.


Titel: Praktijkscan gebiedsgericht grondwaterbeheer
Bron: Provincie Noord Brabant
Verschijningsdatum: Juli 2011
Verslag n.a.v. stage bij provincie Noord Brabant op basis van interviews. Hoewel de gebiedsgerichte aanpak zich nog in de beleidsfase bevindt, zijn er al initiatiefnemers die deze benadering al in de praktijk toepassen of willen toepassen. Door interviews met deze voorlopers is er inzicht verkregen hoe de gebiedsgerichte aanpak in de praktijk vorm krijgt. Met alle maatschappelijke voordelen van dien.


Titel: Handreiking gebiedsgericht grondwaterbeheer
Bron: Van der Gun (Ministerie I&M)
Verschijningsdatum: versie oktober 2010
Link leidt naar de PDF van de Handreiking. Het doel van de handreiking is enerzijds om de ervaringen met de gebiedsgerichte aanpak van grootschalige grondwaterverontreinigingen onder de aandacht te brengen. Anderzijds biedt de handreiking handvatten voor de omslag van sectoraal (milieu, water, ruimte, energie) naar integraal werken. Dit is essentieel is bij het toepassen van gebiedsgericht bodembeheer.


Titel: Handreiking II gebiedsgericht beheer van verontreinigd grondwater
Bron: SKB
Verschijningsdatum: Oktober 2007
In deze handreiking wordt voorgesteld om gebiedsgericht beheer van verontreinigd grondwater in deze grote gebieden onderdeel te maken van de ‘wateropgave’ van de betreffende overheden en bestuurlijk-juridisch te regelen met behulp van de waterwetgeving (Waterwet, KRW). Dit geldt niet voor de sanering c.q. het beheer van mobiele bronnen in deze gebieden. Daarvoor blijft de gevalsgerichte aanpak op basis van de Wbb gewoon van toepassing. Handreiking II is een aanvulling op de eerste handreiking waarin met name op de gevalsgerichte en clusteraanpak (conform de Wbb) is ingegaan.


Titel: Cahier verontreinigd grondwater
Bron: SKB
Verschijningsdatum: mei 2008
In dit SKB-cahier komen de verschillende mogelijkheden voor het omgaan met dieper gelegen verontreinigd grondwater aan de orde. Vanuit een gebiedsgerichte benadering gaat het hierbij achtereenvolgens om gevalsgerichte aanpak van grondwaterverontreiniging clustergerichte aanpak en  gebiedsgerichte aanpak. Daarbij komen ook de mogelijkheden die de Wet bodembescherming
(Wbb) biedt aan de orde.


Titel: Kansrijke gebieden voor beheer van grootschalig verontreinigd grondwater
Bron: Uitvoeringsprogramma bodem
Verschijningsdatum: Juli 2014
Deze link leidt naar www.ggbtool.nl. Met deze interactieve viewer kunt u zelf het antwoord formuleren op de vraag of en zo ja waar GGB voordelen voor u biedt en welke thema’s daarbij een rol kunnen spelen.


Titel: Organisatie en financiering Gebiedsgericht grondwaterbeheer
Bron: Uitvoeringsprogramma Bodem
Verschijningsdatum: Mei 2011
Dit rapport introduceert vijf criteria waaraan moet worden voldaan om een gebiedsgerichte aanpak van de grond te krijgen. Hiervoor is onder andere gebruik gemaakt van kennis die is opgedaan in bovengrondse gebiedsontwikkelingen. Veelal, en juist in deze tijd, zullen de bestuurlijke opdrachtgevers, college en/of Raad, verlangen dat het plan (inrichten en uitvoering beheer)kostenneutraal uitgevoerd moet worden. In dit rapport wordt een perspectief geboden hoe aan deze verwachting kan worden voldaan.


Titel: Handreiking gebiedsgericht grondwaterbeheer, op basis van de ervaringen in Tilburg
Bron: Gemeente Tilburg
Verschijningsdatum: november 2010
Handreiking geschreven op basis van de ervaringen in Tilburg, waarbij het accent meer op het proces dan op de inhoud ligt. De handreiking is eenvoudig van opzet gebleven, in eerste instantie bedoeld voor medewerkers die niet dagelijks met dit onderwerp te maken hebben.


Titel: Samenwerking in de stedendriehoek, gebiedsgericht beheer van grondwater
Bron: Tauw
Verschijningsdatum:
Deze link leidt naar de site van Tauw waar het boekje kan worden gedownload over de samenwerking met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen aan het vormgeven van gebiedsgericht beheer van grondwater in de Stedendriehoek. De belangrijkste doelstelling van de samenwerking is dat het beheer van het grondwater integraal en duurzaam wordt ingericht. De inrichting dient zodanig te gebeuren dat activiteiten met grondwater en ingrepen op het grondwater worden gekoppeld aan bodemsaneringsdoelstellingen, overige milieudoelstellingen, natuur en ruimtelijke en economische ontwikkelingen.


Titel: Afwegingskader gebiedsgericht grondwaterbeheer Gelderland
Bron: Provincie Gelderland
Verschijningsdatum:
Vanuit de Waterwet en de Wet bodembescherming zijn diverse overheden bevoegd gezag voor grondwater. Deze bevoegde gezagen verwachten dat gebiedsgericht grondwaterbeheer kan bijdragen aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen ten aanzien van klimaat, grondwaterkwantiteit en grondwaterkwaliteit (bodemverontreiniging). Daarom willen zij de initiatiefnemers van gebiedsgericht grondwaterbeheer faciliteren bij het voorbereiden en uitvoeren van de plannen daarvoor en hebben zij dit afwegingskader ontwikkeld. Daarmee willen zij mogelijk maken dat de plannen voor gebiedsgericht grondwaterbeheer integraal tot stand komen aan de hand van een vooraf vastgesteld integraal kader.


Titel: Gebiedsgericht grondwaterbeheer in de praktijk
Bron: RIVM iov Ministerie I&M
Verschijningsdatum: 2011
Omdat gebiedsbericht grondwaterbeheer vraagt om een aanpak die is toegespitst op de specifieke omstandigheden van de locatie heeft het RIVM op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) enkele algemene praktische aanwijzingen opgesteld. Deze zijn gericht op een methode om de afbakening van het beheersgebied te bepalen en om de bronzone voor grondwaterverontreiniging aan te pakken. Ook is een procedure opgesteld om het grondwater te monitoren, wordt de beoordeling van de grondwaterkwaliteit belicht en een kostenbatenanalyse besproken. Deze informatie vult bestaande relevante documenten aan, zoals de Handreiking gebiedsgericht grondwaterbeheer uit 2010 die eveneens in opdracht van I&M werd opgesteld.


Titel: Juridische aspecten gebiedsgericht grondwaterbeheer
Bron: Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant
Verschijningsdatum: 2014
Dit handvat is erop gericht om op een overzichtelijke wijze de in de Wet bodembescherming opgenomen regeling van de gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreinigingen uiteen te zetten. Het handvat gaat in op de belangrijkste facetten van de gebiedsgerichte aanpak: de inhoud, de relevantie, de voordelen, de verschillen met de gevals- en clustergerichte aanpak, de procedure om tot een gebiedsgerichte aanpak te komen etc.