Hoe geef je handen en voeten aan je ambities met betrekking tot grondwater? De afgelopen jaren hebben diverse partijen hulpmiddelen ontwikkeld. Hier een selectie van de hulpmiddelen waarmee u zelf aan de slag kunt gaan en verwijzingen naar de wet- en regelgeving waarmee u  te maken kunt krijgen. Door op onderstaande links te klikken, komt u op de pagina’s van de ontwikkelaars.

Wilt u een publicatie, gerelateerd aan grondwater, laten toevoegen aan deze lijst? Mailt u dan naar info@grondwatercollectief.nl.

Wet- en regelgeving

Bestuursakkoord water (Ministerie I&M)
Wet bodembescherming (Ministerie I&M)
Aanpassing wet bodembescherming t.b.v. gebiedsgerichte aanpak (Ministerie I&M)
Amvb Bodemenergie (Ministerie I&M)
Kaderrichtlijn Water (Europees parlement)
Dochterrichtlijn Grondwater (Europees parlement)
Europese implementatierichtlijnen; de Guidances (Europees parlement)

Handreikingen Instrumenten Ggb

Doelgroepenanalyse Gebiedsgericht grondwaterbeheer (Uitvoeringsprogramma bodem)
Gebiedsgericht grondwaterbeheer – de praktijk in de gemeente Coevorden (SKB)
DOG een gids voor duurzaam omgaan met de gebiedsgerichte aanpak van verontreinigd grondwater (Arcadis Tauw SKB RIVM)
Praktijkscan gebiedsgericht grondwaterbeheer (Provincie Noord Brabant)
Handreiking gebiedsgericht grondwaterbeheer (vd Gun) (Ministerie I&M)
Handreiking gebiedsgericht beheer van verontreinigd grondwater (SKB)
Cahier verontreinigd grondwater (SKB)
Kansrijke gebieden voor beheer van grootschalig verontreinigd grondwater (Uitvoeringsprogramma bodem)
Organisatie en financiering Gebiedsgericht grondwaterbeheer (Uitvoeringsprogramma Bodem)
Handreiking gebiedsgericht grondwaterbeheer, op basis van de ervaringen in Tilburg (Gemeente Tilburg)
Samenwerking in de stedendriehoek, gebiedsgericht beheer van grondwater (Samenwerkingsverband stedendriehoek)
Afwegingskader gebiedsgericht grondwaterbeheer Gelderland (Provincie Gelderland)
Gebiedsgericht grondwaterbeheer in de praktijk (RIVM)
Juridische aspecten gebiedsgericht grondwaterbeheer  (Uitvoeringsprogramma bodem)

Handreikingen ondergrond

Slimme regie op de ondergrond (COB)
Afwegingen bij het gebruik van grondwater en de ondergrond (Deltares)
De bodem: een stevige basis. Een breed bodemadvies voor ruimtelijke ontwikkelingen (Het Gelders Bodemberaad)
De invloed van de bodemstructuur op het watersysteem (STOWA)
RuimteXMilieu: Handreiking Ondergrond (Ministerie I&M)
Redeneerlijn Ondergrond (Tauw) (Ministerie I&M)
Handreiking Ondergrond (KWR) (Ministerie I&M)
Beleidsvisie duurzaam gebruik ondergrond (Ministerie I&M)
Pionieren in de ondergrond (TTE)

Financiële modellen

Rekenmodel nazorg en beheer (RWS Leefomgeving, Bodem+)
Praktijkwijzer verdienmodellen gebiedsgericht grondwaterbeheer (Uitvoeringsprogramma Bodem)
Ondersteboven; Voortbouwen op duurzame gronden (Ministerie I&M)

Organisatorische modellen

Verslag van bestuurlijke pilots grondwaterbeheer (SKB/UvW)

KRW/GWR

Achtergrondrapport: Tijdelijke droogval als waterkwaliteitsmaatregel (STOWA)
Hoofdrapport: Tijdelijke droogval als waterkwaliteitsmaatregel (STOWA)
Voorstellen II voor trendbepaling in grondwater voor de KRW en de GWR (RIVM)
WKO tool (Ministerie I&M)
Toepassing van uitzonderingsbepalingen GWR op verontreinigingspluimen (RIVM)
Uitzonderingsbepalingen in de Kaderrichtlijn Water en de Grondwaterrichtlijn (RIVM)
Methodiek voor toepassing fasering en doelverlaging op grondwater (RIVM)
Stroomgebiedbeheerplannen KRW 2009-2015
Voorstellen voor trendbepaling in grondwater voor de KRW (RIVM)
Industriële grondwaterwinningen en de Kaderrichtlijn Water (RIVM)
De Europese Kaderrichtlijn Water en het landelijke bodemsaneringsbeleid (KRW)

Klimaatadaptatie

Actualisatie schadefuncties Landbouw fase 1 (STOWA)
VEWIN inzet STRONG (VEWIN)
Kennismontage omtrent decentrale zoetwaterbuffering in een zoute ondergrond (Stichting Waterbuffer)
Klimaat Adaptieve Drainage (KAD) Innovatie (STOWA)
Rapport De invloed van Bodemstructuur op het Watersysteem 13B een beschouwing (STOWA)
Rapport De invloed van Bodemstructuur op het Watersysteem 13A een verkenning (STOWA)
Rapport Zoetwater Verhelderd (Kennis voor Klimaat) (Acacia Water)
Deltaproof Midterm Review (STOWA)
Bufferboeren, werken aan maatregelen voor een droogtetolerante landbouw (STOWA)
Bouwstenen van Kennis: Factsheets uitkomsten Watermozaiek Projecten 2009 – 2012 (STOWA)
Brochure Volg- en Stuursysteem (STOWA)
Beekdalbreed hermeanderen (STOWA)
Flexibel Peilbeheer: van denken naar doen (STOWA)
Meer water met regelbare drainage? Werking, praktijkervaringen, kansen en risico’s (STOWA)
Klimaatadaptief waterbeheer: wat biedt de bodem? (STOWA)
Next klimaatscenarios, eind 2013 (KNMI)
Effecten van klimaatverandering in Nederland (Planbureau voor de Leefomgeving)
Advies klimaat en het bodem- en watersysteem in gebiedsontwikkeling (Technische Commissie Bodem)
Soilpedia & Bibliotheek: Waterbeheer (SKB)
Soilpedia & Bibliotheek: Ecosysteemdiensten (SKB)
Deltafacts Zoetwater (STOWA)
Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO)
Kijk eens wat vaker onder de graszode (SKB)
Bewust herstel van de natuurlijke buffercapaciteit van de bodem (SKB)
Sturen op basisafvoer (SKB)
Veenweidegebied (SKB)
Klimaatbestendige landbouw in de Oude Veen koloniën (SKB)
De natuurlijke alliantie: water, bodem en groen in de stad (SKB)
De bodem als basis voor duurzame landbouw en schoon water (SKB)
Deltaproof (STOWA)
Peilgestuurde drainage (STOWA)
Klimaatadaptieve drainage (STOWA)
Bufferboeren (STOWA)
Groen-blauwe stedenbouw (STOWA)
Klimaatbestendige stad (STOWA)
Deltadeelprogramma Zoetwater (STOWA)
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (STOWA)
Deltaplan Hoge Zandgronden (STOWA)
Bodemenergie (SIKB)
Klimaatadaptieve drainage (SBIR)
Flyer rapportage Bodemkwaliteit op zandgrond 2012 (WUR)

Praktijkvoorbeelden

Casusbeschrijvingen gebiedsgericht grondwaterbeheer (SKB)
Bloemen uit Brabant – Masterclass gebiedsgericht grondwaterbeheer (Bodem+)
Bloemen uit Brabant – Terugkomdag (Bodem+)