Project Description

utrecht-cs

‘Bio-wasmachine draait op volle toeren’
Albert de Vries, adviseur ondergrond

‘In het begin van 2010 werd het plan voor de bio-wasmachine formeel vastgesteld. Met het plaatsen van peilbuizen op verschillende dieptes is in juni van dat jaar de bio-wasmachine van start gegaan. Inmiddels werkt de machine al zo’n twee jaar. Naarmate de bouwwerkzaamheden in het stationsgebied vorderen en er meer Warmte en Koude Opslag (WKO) systemen bijkomen, begint de bio-wasmachine langzaam maar zeker meer op toeren te draaien. En dat was precies de bedoeling.’

Meer kennis van de ondergrond
‘Op dit moment zijn we druk bezig om onze kennis van de ondergrond verder te vergroten. In dat kader nemen we deel aan het project CityChlor, onderdeel van het INTERREG IV B programma voor Noord West Europa. Doel is om een geïntegreerde aanpak uit te werken voor bodem- en grondwaterverontreiniging met vluchtige gechloreerde oplosmiddelen (VOCl) in een stedelijke omgeving. Daarbij gaan we onder meer na wat de belangrijkste effecten zijn die de WKO’s teweeg brengen op de verontreinigingen. In dat kader hebben we een WKO-proeftuin opgestart waarbij we zelf letterlijk en figuurlijk aan de knoppen kunnen draaien. We hopen straks met de resultaten de biologische processen nog beter en slimmer te kunnen monitoren. Onze inzet is erop gericht om uiteindelijk ons proces te optimaliseren, nog slimmer te werken en zo tot kostenbesparingen te komen.’

Lusten én de lasten
‘De clusteraanpak in het Stationsgebied is de eerste fase van een groot gebiedsgericht project. Voor de verdere opschaling wordt de komende tijd gewerkt aan een gebiedsbeheerplan. Maar voordat het zover is, moeten de buitengrenzen van het beheergebied worden vastgelegd. Dat lijkt makkelijk maar is in de praktijk een complexe zaak. Dat komt door de grotere omvang van de historische grondwaterverontreinigingen in de ondergrond. Het te beheren gebied is zo groot dat we onze strategie moeten aanpassen en ook meetpunten richting de randen van de stad nodig zullen hebben. Dat is een kostbare aangelegenheid. De komende tijd ligt daar voor ons een grote uitdaging. Voor een succesvolle uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak heb je de medewerking en een financiële bijdrage nodig van talloze betrokken partijen. Dat geldt voor grote spelers als bijvoorbeeld Prorail, NSPoort, Rabobank of Corio maar ook voor talloze kleinere participanten. Daarmee zijn publiek-private overeenkomsten mee afgesloten. Zo draagt iedereen zijn steentje bij in de lusten én de lasten.’

Hobbels wegnemen
‘Met het oog op de toekomst wil Utrecht stimuleren dat nog meer partijen met duurzame bodemenergie aan de slag gaan. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de oude historische binnenstad. Het net opgestarte WKO-loket (‘Green Deal’) moet de inzet van WKO laagdrempelig en zo makkelijk mogelijk maken. Het WKO-loket levert kennis, informatie en stroomlijnt het vergunningsverleningstraject. Eventuele hobbels moeten voor toekomstige gebruikers al bij voorbaat zijn weggenomen. Voor veel mensen is de bio-wasmachine en WKO nog een black-box. Dat wordt versterkt doordat de aanpak niet zichtbaar is en zich verborgen in de ondergrond afspeelt. In dat kader hebben we binnen het CityChlor project aan de Utrechtse Hogeschool der Kunsten de opdracht verstrekt om de bio-wasmachine en toepassing van WKO zichtbaar te maken voor bewoners en bezoekers van de stad. Om er voor te zorgen dat de bio-wasmachine gaat “leven” en WKO nog meer gebruikers krijgt zal nu nog meer op communicatiemiddelen en burgerparticipatie worden ingezet.

de-vries

‘…nog meer partijen met Warmte en Koude Opslag aan de slag…’
‘…groot en klein moet steentje bijdragen…’

Meer achtergrondinformatie