Project Description

Tilburg-gr-2

‘We hebben anderen nodig’
Maaike Paulissen
clustercoördinator Bodem, gemeente Tilburg

‘In Tilburg stagneert de ruimtelijke ontwikkeling. Dat geldt voor de stad als geheel en voor de spoorzone in het bijzonder. Daar moesten we iets aan doen. Een gebiedsgerichte aanpak van het grondwaterbeheer bood waardevolle aanknopingspunten. Probleem was dat er geen juridische grondslag was om het zo te doen. De aanpassing van de Wet ten behoeve van Gebiedsgericht grondwaterbeheer was nog niet van kracht. Mede daardoor kwam een collectieve aanpak met andere partijen niet of nauwelijks van de grond.’

Hoop
‘Wij zijn als gemeente aan zet als het gaat om bodemverontreiniging. Maar noch technisch, noch financieel kunnen we dit oplossen. Daar hebben we anderen bij nodig. We hebben met provincie, waterschap en drinkwaterbedrijf uitgebreid aan tafel gezeten. Om met zijn allen verantwoording te nemen voor de problematiek was een brug te ver. Natuurlijk had ik wel gehoopt dat we als gezamenlijke bevoegde gezagen eruit zouden moeten komen.’

Crisis- en Herstelwet
‘Op een gegeven moment zijn we opgehouden met praten over de gezamenlijke verantwoordelijkheid en hebben wij als Tilburg het uitwerken van het plan op ons genomen. We moesten wel. De belangen voor Tilburg waren groot. Andere partijen hebben we, helaas, links en rechts moeten inhalen. Vervolgens hebben we met de inzet van de Crisis- en Herstelwet onze juridische basis gecreëerd en de gebiedsgerichte aanpak uitgebreid van de oorspronkelijke spoorzone naar de hele bebouwde kom. Inmiddels is de juridische basis voor gebiedsgericht grondwaterbeheer er.’

Kennis van het watersysteem
‘Een van de grootste winstpunten is dat onze kennis over het watersysteem fors is toegenomen. Bij aanvang van het project hadden we die basiskennis nog niet. We zijn begonnen met een grondwatermodel en op een gegeven moment wisten we hoe de stroming was. Zo’n grondwatermodel is niet alleen inhoudelijk een grote meerwaarde. Door het totaaloverzicht biedt het voor de verschillende betrokkenen ook de mogelijkheid afstand te nemen van de focus op hun eigen specifieke deelgebied.’

Omgevingsanalyse
‘In het begin van het project heb ik een omgevingsanalyse gemaakt. In die analyse zijn de overige bij het proces betrokken actoren van a tot z in kaart gebracht, hun rollen, belangen en eventuele doelstellingen. Toen het proces met een aantal partners stagneerde, heb ik die analyse weer van stal gehaald en ben weer langs mijn andere stakeholders gegaan. Mijn inzet was om andere partners te zoeken die ook financieel zouden bijdragen. Dat is uiteindelijk gelukt. Zo heb ik niet alleen vanuit mijn eigen bodemprogramma maar ook vanuit de ontwikkelingskant geld gegenereerd.’

Vernieuwen
‘Op dit moment ligt de gebiedsvisie ter beoordeling bij het College van B & W en de Gemeenteraad. We werken tegelijkertijd door aan het beheerplan, waarin we beschrijven hoe we in Tilburg omgaan met de grondwaterverontreiniging, hoe we de kwaliteit van grondwater gaan bewaken en verbeteren en het gebruik ervan mogelijk maken. We betrekken nieuwe onderzoeks- en saneringstechnieken in ons plan. Als een risico zich voordoet willen we de best beschikbare technieken inzetten om het risico weg te nemen. Het veld is enorm in beweging; we zijn altijd bereid om nieuwe, innovatieve dingen in onze plannen te betrekken.’

Andere manier van denken
‘Gebiedsgericht grondwaterbeheer vertaalt bodemverontreiniging naar een bredere context, omdat het in de tijd laat zien waar het zich bevindt. Zo werkt het ook met ontwikkelingen, maar niet met mensen. Gebiedsgericht grondwaterbeheer is een andere manier van denken. Om zo te leren denken daar is tijd voor nodig. Misschien ben ik wat te ongedurig. Maar ik weet inmiddels dat ik andere partijen niet een sneller tempo kan opleggen. Dat werkt niet.’

paulissen

‘gebiedsgericht grondwaterbeheer is een andere manier van denken. Om zo te leren denken daar is tijd voor nodig…..’
maaike.paulissen@tilburg.nl

Meer achtergrondinformatie