Project Description

Nijmegen-2-gr

‘Winst uit de Nijmeegse ondergrond’
Paul Erades, Henk Jan Nijland, Simone Ploumen, Suzan Rietvelt
(adviseurs bodem)

‘Het Gebiedsgericht grondwaterbeheer zijn we op een andere manier gaan benaderen. De ondergrond als geheel staat daarbij centraal; gebiedsgericht grondwaterbeheer is daar een onderdeel van. We zijn gestart met af te bakenen waar we voor staan en wat we exact willen. Na een proces van filteren en trechteren zijn we met het idee voor een praktisch en toepassingsgericht handboek gekomen.’

Nijmegen-5

Een praktisch handboek
‘We zijn begonnen met interviews met interne collega’s en externe partijen om een indicatie te krijgen waar nu met betrekking tot de ondergrond exact behoefte aan is en waar zij in hun beroepspraktijk “last” van hebben. Dat waren open en prettige gesprekken met als conclusie dat veel betrokkenen harde data en informatie nodig hebben over bijvoorbeeld WKO-systemen en grondwaterstromen. De op die manier verkregen informatie heeft aan de basis gestaan van een tweedelig handboek met onder meer een kaartenatlas en een inspiratieboek. Het boek is praktisch en toepassingsgericht, afgestemd op de behoeften van de beroepspraktijk en doet tegelijkertijd recht aan de Nijmeegse ambities op het terrein van duurzaamheid.’

Nijmegen-4

Een winstgevend project
‘We hebben ons handboek de titel “Winst uit de Nijmeegse ondergrond” meegegeven. Die winst is meervoudig: niet alleen in financieel opzicht, maar ook op het terrein van het halen van duurzaamheidsdoelstellingen door bijvoorbeeld CO2-reductie. De informatie in het Handboek kan een betere basis geven voor het maken van keuzes en de afwegingen die daaraan ten grondslag liggen. Het Handboek biedt ons als adviseurs de basisinformatie, het gereedschap en de ingangen om mensen die ermee aan de slag gaan verder te helpen. Het is ook ons eigen gereedschap voor de opgave waar we de komende jaren voor staan. Ook het opgenomen grondwatermodel geeft uitstekende informatie over de aanwezige verontreinigingen, de grondwaterstromen en modelstudies over toekomstige stromingsscenario’s.’

Doorgaan met saneren en aanhaken bij de markt
‘Met het opstellen van het handboek zijn we er nog niet. Door de gewijzigde wet- en regelgeving hebben we nog heel wat werk voor de boeg. Wat er allemaal nog gedaan moet worden is opgenomen in ons uitvoeringsprogramma. De grote uitdaging die nu voor de deur staat is het regelen van de financiering voor het uitvoeringsprogramma. Dat begint met de bestuurlijke goedkeuring van onze plannen. Verder gaan we natuurlijk door met de reguliere aanpak van bodemverontreiniging. De locaties zijn in beeld. De bedrijven en de gemeente, die voor een aantal locaties zelf probleemeigenaar is, moeten aan de slag. Saneringsvarianten afwegen, keuzes maken en daar de middelen bij zoeken. Want dat werk gaat gewoon door. Verder haken we nadrukkelijk aan bij vragen uit de markt. De masterplannen Waalfront en Spoorzone lopen, maar het zou zo maar kunnen dat voor het campusgebied rond Heyendaal ook een masterplan-aanpak nodig is. Met de aanwezigheid van vier KWO-systemen en een drinkwaterbeschermingsgebied in een relatief klein gebied neemt de druk op de ondergrond daar flink toe en vroeg of laat is de koek op.’

Voorwaarden voor verstandige keuzes
‘Wat er verder ook gebeurt: na afronding van ons programma uit het handboek kunnen wij elke initiatiefnemer de tools in handen gaan geven om de ondergrond te betrekken bij afwegingsprocessen en beleidskeuzes. Daarbij gaan we niet zover dat we een initiatiefnemer vertellen wat hij of zij moet doen. Die beslissing ligt bij de initiatiefnemer. Met het handboek leveren we wel een belangrijke bijdrage aan de basisvoorwaarden voor verstandige keuzes.’

Nijmegen-3

‘…afgestemd op de beroepspraktijk én de Nijmeegse duurzaamheids-doelstellingen…’

Meer achtergrondinformatie