Project Description

Hengelo-gr

‘Praktisch en uitvoerbaar’
Annemieke van Es, juridisch beleidsmedewerker Bodem

‘Als gevolg van aanwezige grondwaterverontreinigingen stagneerden ruimtelijke ontwikkelingen in Hengelo. Daar moesten we dus iets mee doen en de keuze viel op een gebiedsgerichte aanpak van de verontreinigingen. Aanvankelijk gingen we uit van een gevalsgerichte aanpak omdat die goed aansloot op de Wet Bodembescherming. Toen dat niet uitvoerbaar bleek zijn we overgestapt naar een gebiedsgerichte aanpak. Dat begon met de keuze van het gebied. De saneringsvariant is gericht op een natuurlijke afbraak van de verontreiniging waarbij de verontreiniging zich binnen het gebied mag verspreiden. Het monitoren is in dat kader erg belangrijk. De gebiedsgerichte aanpak is beschreven in het gebiedsbeheerplan, dat door het College van B&W is vastgesteld.’

Hengelo-3

Samenwerking
‘De gemeente is zelf probleemeigenaar van een aantal verontreinigingen. Vanaf het prille begin zijn de Raad en het College bij belangrijke ijkpunten in de besluitvorming betrokken. Dat heeft voor een solide basis onder de planvorming gezorgd. Begin 2012 heeft de Raad het Beleidsplan Ondergrond vastgesteld, waarmee de gebiedsgerichte aanpak is verankerd. Verder zijn we meteen duidelijk geweest over de verschillende petten die de gemeente op heeft: die van belanghebbende, probleemeigenaar, bevoegd gezag etc. Die duidelijkheid is absoluut nodig om niet tot een verstrengeling van belangen, verantwoordelijkheden of bevoegdheden te komen. Andere relevante partijen als provincie, buurgemeenten, waterschap en het drinkwaterbedrijf zijn nadrukkelijk bij de planvorming betrokken.’

Hengelo-4

Financiering
‘De gebiedsgerichte aanpak door middel van een natuurlijke afbraak heeft een looptijd van 30 jaar. De financiering kan geleidelijk worden gevonden en is niet afhankelijk van de directe medewerking van alle probleemeigenaren, omdat een deel van de financiering uit de eigen middelen komt. Voor de onderhandelingen over de financiële bijdrage heeft ons College van B&W een afkoopstrategie vastgesteld met een bepaalde ondergrens. Dat betekent dat we snel kunnen beginnen en niet hoeven te wachten totdat in één keer alle benodigde gelden binnen zijn. De marge van de onderhandelingen is dus vooraf bepaald. Deelname is niet verplicht. Als we er in de onderhandelingen met een probleemeigenaar niet uitkomen, dan kan hij zijn verontreiniging ook met een gevalsgerichte sanering aanpakken.’

Hengelo-2

Toekomstperspectief
‘De uitvoering loopt. De eerste afkoopovereenkomsten zijn afgesloten. Zowel intern, voor die gevallen waar de gemeente zelf probleemeigenaar is, als met de eerste externe probleemeigenaar. Eind 2012 zijn we gestart we met de uitvoering van het gebiedsbeheerplan en de plaatsing van het monitoringsnetwerk. De volgende stap is om te kijken of we het Beleidsplan Ondergrond kunnen uitbreiden naar andere thema’s en beleidsterreinen. Dat geldt bijvoorbeeld voor bodemenergie maar ook voor ruimtelijke ordening. Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt nog te vaak uitgegaan van alleen de situatie boven het maaiveld. Langzaam maar zeker zien we hierin een verschuiving plaatsvinden.’

Hengelo-6

Annemieke van Es: ‘…de financiering kan geleidelijk worden gevonden…’

Meer achtergrondinformatie