Project Description

enschede---7

‘Het watersysteem liegt niet’
Patrick Spijker
projectleider bodem en water

‘Medio 2010 zijn de systemen voor de grondwateronttrekking en de grondwaterzuivering afgerond en vervolgens in werking getreden. De uitvoering in de praktijk loopt. Er wordt invulling gegeven aan het voorkomen van grondwateroverlast, aan grondwaterkwaliteitbeheer en de Roombeek wordt met gezuiverd water gevoedt. Daarbij is het van belang dat er een goede balans blijft tussen de industriële onttrekking en de gemeentelijke onttrekking. Vanmorgen kreeg ik nog een telefoontje van de industriële onttrekker: ze gingen het debiet, de hoeveelheid te onttrekken grondwater, wat opschroeven. Om de waterscheiding keurig in balans te houden heeft dat consequenties voor de gemeentelijke onttrekking. Wellicht zouden wij het debiet ook een beetje moeten aanpassen. Zo’n telefoontje past binnen de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben: veranderingen en wijzigingen meteen aan elkaar melden. Je ziet dus dat het werkt.’

Communicatie en overleg
‘In het begin van het proces stonden we lijnrecht tegenover elkaar. Het standpunt van de industrieel onttrekker was dat de grondwaterproblematiek een gemeentelijke opgave was. Punt uit. Ons belang was om zo min mogelijk grondwater te onttrekken en de aanpak van de grondwaterverontreinigingen af te bouwen. Na verloop van tijd hebben we elkaars belangen nadrukkelijk erkent. Dat stond aan de basis van een structurele samenwerking in diverse werk- en overleggroepen. Daarbij was het erg plezierig dat voortdurend dezelfde mensen bij het proces betrokken waren. Personele wisselingen waren er nauwelijks. Zo leer je elkaar kennen, spreekt elkaars taal en krijgt vertrouwen. Die continuïteit is erg belangrijk. Ook met overige partners, binnen de gemeente maar ook daarbuiten, zoals Provincie, Waterschap en externe adviseurs hebben we constructief samengewerkt.’

Watersysteem leidend
‘Onafhankelijk van wat de beide partijen vinden is het watersysteem leidend; het functioneert zoals het functioneert. Het watersysteem liegt niet. Gedegen onderzoek en een goede analyse van het systeem hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het commitment tussen Industriële onttrekker en gemeente. De aanvankelijke gedachte dat het stoppen van de grondwateronttrekking zou leiden tot wateroverlast in de wijk Roombeek bleek niet uit de simulatiemodellen. Die harde informatie bleek de basis voor het samen werken aan een integrale oplossing.’

Pragmatisch
In het begin van het proces hebben we onze uitgangspunten en doelen scherp geformuleerd. Vervolgens zijn we heel pragmatisch aan het werk gegaan: niet moeilijk doen en kijken wat nodig is en wat past. Zo hebben we gekozen voor een inbedding van onze aanpak in het GRP+. Dat heeft in het begin wel wat overtuigingskracht gekost maar de gekozen benadering werkt uitstekend. Omdat het GRP+ de dragende planfiguur is, zijn ook de financiering, onderhoud en beheer gewaarborgd. Een valkuil was de Wet Bodembescherming. Onze aanpak paste daar in essentie niet in. Maar we hadden als achtervang ons plan in een clustergerichte aanpak kunnen gieten. Gelukkig is dat niet nodig gebleken.’

Nieuwe plannen en uitdagingen
‘Bovenaan op de agenda staat de formele vaststelling en bestuurlijke verankering van ons Integraal Waterbeheersplan. Vervolgens willen we onze gebiedsgerichte aanpak voor Roombeek ook gaan toepassen in een andere Enschedese wijk: Pathmos-/Slijpsteen. De dynamiek is daar anders, maar het principes is hetzelfde. Ook hier zal het watersysteem weer leidend zijn en ook hier moeten we externe partijen overtuigen van hun inzet.’

spijker

‘… voortdurend dezelfde mensen bij het proces betrokken…’

Meer achtergrondinformatie