Project Description

Kempen-2

‘Draagvlak, samenwerking en bereidwilligheid is de essentie’
Eric Kessels, senior projectleider

‘Met het vorderen van Actief Bodembeheer de Kempen (nabij Eindhoven) blijkt hoe belangrijk het is geweest dat we in een vroeg stadium draagvlak en betrokkenheid hebben gecreëerd. Formeel, met handtekeningen en al, is de samenwerking tussen Rijk, twee provincies, twee waterschappen en 13 gemeenten destijds bekrachtigd. Dat betaalt zich nu terug.’

Weet wat de historie is van het gebied
‘De afgelopen anderhalf jaar hebben we onder andere hard gewerkt aan het Grondwater Actieplan cadmium en zink. Het proces om te komen tot dit actieplan is inmiddels afgerond en het plan zal in december 2012 aan de Stuurgroep aangeboden worden voor akkoord. Hierna is het aan de verschillende overheden om de benoemde acties uit te voeren. In het plan wordt het beheer van het diffuus belaste grondwater concreet handen en voeten gegeven. Het plan geeft beheersgerichte handvaten aan de betrokken overheidspartijen. Dat betekent: weet wat de historie is van het gebied en houd daar rekening mee!’

Kempen-3

Niet alleen saneren maar ook verstandig beheren
‘Ons uitgangspunt is bronverwijdering en daarbij houden we uiteraard zoveel mogelijk rekening met de belangen van grondgebruikers als landbouwers of particulieren. Naast de bronaanpak gaan we ook beheersmaatregelen nemen om de risico’s zoveel te beperken. Het verstandig beheren van bijvoorbeeld moestuinen hoort daar ook bij.’

Meedoen mag, het moet niet!
‘Voor een geslaagde uitvoering is de samenwerking en bereidwilligheid van de direct betrokkenen onontbeerlijk. We hebben gekozen voor een aanpak op basis van vrijwilligheid. Wij faciliteren en doen de betrokken boeren of particulieren een aanbod. Wij betalen een gedeelte, een ander gedeelte betaalt de betrokkene zelf. Meedoen mag, het moet niet. De keuze is aan hen!’

Succes- en faalfactoren
‘Belangrijke pijlers voor succes zijn draagvlak en bestuurlijk commitment. Zonder die randvoorwaarden lukt het niet. De organisatiestructuur die we vroegtijdig hebben neergezet was van cruciaal belang voor het welslagen. Het hele proces heeft (veel) tijd gekost. Die tijd heb je nodig, maar dat betekent wel dat je gedurende de rit moet kunnen inspelen op nieuwe inzichten of nieuwe wet- en regelgeving.’

Kempen-4

Na 2014
‘De financiering van Actief Bodembeheer de Kempen, voornamelijk met Rijksgeld, is verzekerd tot en met 2014. De uitvoering na die datum vindt plaats binnen de reguliere werkzaamheden, taken en budgetten van de verschillende betrokken overheden. In 2013-2014 worden hierover verdere beslissingen genomen.’

kempen

‘…beheersgerichte handvaten: aan het werk!…’

Meer achtergrondinformatie