Titel: Hoofdrapport: Tijdelijke droogval als waterkwaliteitsmaatregel
Bron:  STOWA
Verschijningsdatum: 2012
In het rapport vindt u terug hoe tijdelijke droogval een stapsgewijs proces op gang brengt van ontwikkelingen die elkaar opvolgen. Droogval verbetert het doorzicht van het water. Beter doorzicht schept kansen voor water- en oeverplanten. Deze bevorderen ook zelf het lichtklimaat, en werken zo door als dominostenen die tegen elkaar aan vallen, tot aan de definitieve vestiging van een evenwichtig ecosysteem.

Titel: Achtergrondrapport: Tijdelijke droogval als waterkwaliteitsmaatregel
Bron: STOWA
Verschijningsdatum: 2012
Technisch rapport bij het hoofdrapport “Tijdelijke droogval als waterkwaliteitsmaatregel”. De resultaten van het grootschalig veldexperiment in combinatie met laboratoriumonderzoek op vier locaties verspreid over Nederland, bieden een nieuw perspectief. In het rapport leest u welke effecten tijdelijke droogval als maatregel heeft en welke baten ervan mogen worden verwacht.


Titel: Voorstellen II voor trendbepaling in grondwater voor de KRW en de GWR
Bron: RIVM
Verschijningsdatum: 2011
In de KRW en GRW is bepaald dat concentraties van verontreinigde stoffen in grondwater niet mogen stijgen. Het is lastig een stijging vast te stellen. Op basis van eerder verschenen rapporten worden praktische adviezen gegeven om de technische richtlijnen uit de EU nader uit te werken. Hierbij wordt uitgegaan dat bestaande informatie wordt gebruikt om trend te bepalen. Maar als bij voorbeeld een te weinig informatie beschikbaar is of bij onvolledige tijdreeksen kan de trend worden vastgesteld op basis van een deskundigenoordeel. Dan wordt de grondwaterkwaliteit kwalitief aan de hand van beschikbare data vastgesteld. Provincies en RIVM hebben hiervoor een protocol opgesteld.


Titel: WKO tool
Bron: Ministerie I&M
Verschijningsdatum:
Met de vernieuwde WKO-tool krijgen woningeigenaren en bouwprojectontwikkelaars makkelijker inzicht in de mogelijkheden van warmte- koudeopslag (WKO) voor een bouwlocatie. Het ministerie van IenM heeft hiervoor een website ontwikkeld: De WKO Tool Nederland. Met behulp van deze website kunnen de kansen, kosten en terugverdientijden van een WKO-systeem voor een bouwlocatie eenvoudig worden berekend.


Titel: Toepassing van uitzonderingsbepalingen GWR op verontreinigingspluimen
Bron: RIVM
Verschijningsdatum: 2010
Het RIVM heeft onderzocht welke verplichtingen voortvloeien uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn (GWR) voor bodemverontreinigingen die zich in grondwater verspreiden (verontreinigingspluimen). In het algemeen geldt dat lidstaten het gebruik van een uitzonderingsbepaling moeten motiveren. De handreiking ROSA (Robuust Saneringsvarianten Afwegen) kan hiervoor worden gebruikt. Door met ROSA systematisch saneringsmogelijkheden af te wegen, kunnen namelijk realistische saneringsdoelen worden bepaald. Voor dergelijke afwegingen wordt bijvoorbeeld gekeken naar saneringskosten, belasting van overige milieu compartimenten, saneringsduur en nazorg.


Titel: Uitzonderingsbepalingen in de Kaderrichtlijn Water en de Grondwaterrichtlijn
Bron: RIVM
Verschijningsdatum: 2007
Nederland zal in sommige situaties niet kunnen voldoen aan de doelen die de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt en die in 2015 moeten zijn gehaald. Dit is bijvoorbeeld het geval op locaties waar in het verleden grote grondwaterverontreinigingen zijn ontstaan die niet binnen de gestelde termijn kunnen worden opgeruimd. In zo’n geval is het nodig een uitzonderingsbepaling toe te passen. In opdracht van het ministerie van VROM heeft het RIVM voor drie problemen onderzocht of het nodig is een uitzonderingsbepaling toe te passen, en zo ja, hoe. De gestelde problemen spelen op meerdere locaties in Nederland. Het RIVM heeft voor elk probleem een gebied geselecteerd en bekeken of een uitzonderingsbepaling nodig is.


Titel: Methodiek voor toepassing fasering en doelverlaging op grondwater
Bron: RIVM
Verschijningsdatum: 2007
Nederland zal in sommige gevallen niet kunnen voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het RIVM biedt een stappenplan voor het toepassen van uitzonderingsbepalingen in situaties waarin grondwater een belangrijke rol speelt. Twee belangrijke uitzonderingsbepalingen zijn fasering, waarbij het bereiken van een doel wordt uitgesteld tot 2021 of 2027, en doelverlaging, waarbij men accepteert dat een doel naar beneden wordt bijgesteld, zoals een lagere grondwaterkwaliteit. Dit rapport bevat een stappenplan om na te gaan of een situatie met grondwater in aanmerking komt voor een uitzonderingsbepaling.


Titel: Stroomgebiedbeheerplannen
Bron: KRW 2009-2015
Verschijningsdatum: ?
Deze link leidt naar de Helpdeskwater met de stroomgebiedbeheerplannen 2009-2015 van Eems, Maas, Rijndelta (Nederlandse deel) en Schelde definitief vastgesteld (inclusief de Nota van Antwoord Inspraak stroomgebiedbeheerplannen 2009-2015). Er zijn voor alle stroomgebiedbeheerplannen kaarten, bijlagen en bijbehorende documenten beschikbaar. Daarnaast zijn er verschillende achtergronddocumenten te downloaden. Het gaat hierbij onder meer om de documenten die in de literatuurlijst worden vermeld.


Titel: Voorstellen voor trendbepaling in grondwater voor de KRW
Bron: RIVM
Verschijningsdatum: 2011
In de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is bepaald dat concentraties van verontreinigende stoffen in grondwater niet mogen stijgen. In de tien jaar dat deze richtlijn van kracht is, bleek dat het in de praktijk erg lastig is om een dergelijke stijging vast te stellen. Het RIVM geeft daarom, in opdracht van het  Ministerie van I&M praktische adviezen om de belangrijkste problemen hierbij aan te pakken. Uitgangspunt daarbij is de beschikbare informatie op de juiste manier te gebruiken en te interpreteren in plaats van meer te gaan meten. Zo kan met weinig gegevens toch al een (soms voorzichtige) conclusie worden getrokken.


Titel: Industriële grondwaterwinningen en de Kaderrichtlijn Water
Bron: RIVM
Verschijningsdatum: 2011
De Europese Kaderrichtlijn Water bevat doelstellingen om bronnen van water voor menselijke consumptie veilig te stellen. Deze doelstellingen gelden niet alleen voor de openbare drinkwatervoorziening, maar voor alle toepassingen waarbij het onttrokken water direct voor consumptie wordt gebruikt. In dit rapport vergelijkt het RIVM de KRW-doelstellingen met het huidige grondwaterbeschermings- en productenbeleid van Nederland. Op basis van deze analyse heeft het RIVM een overzicht opgesteld van welke maatregelen de betrokken partijen (Rijk, provincies) nog zouden moeten treffen om aan de KRW-doelstellingen te voldoen.


Titel: De Europese Kaderrichtlijn Water en het landelijke bodemsaneringsbeleid
Bron: KRW
Verschijningsdatum:
Deze link leidt naar een te downloaden brochure die uitleg geeft over het nationale waterbeleid en bodemsaneringsbeleid aan de ene kant, en de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn (GWR) aan de andere kant. De raakvlakken worden benoemd. Daarmee vormt de tekst een brug tussen wet- en regelgeving op gebied van (grond-)water en bodem, zowel landelijk als regionaal.