admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far has created 36 blog entries.

Geïntegreerde aanpak vermindert schadelijke effecten medicijnen in oppervlaktewater

In toenemende mate worden medicijnresten in oppervlaktewater en drinkwater aangetroffen, zoals pijnstillers, hormoonresten en antidepressiva. Van een aantal is bekend dat ze negatieve effecten hebben in het milieu, zoals weefselschade (pijnstillers) en geslachtsverandering bij vissen (anticonceptiemiddelen). Om nu en in de toekomst de schade in het milieu te beperken zijn oplossingen nodig, waarbij […]

Uitnodiging Informatiesessie Uitvraag Projectvoorstellen Kennis- en Innovatieontwikkeling Bodem en Ondergrond

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is een Kennisagenda Bodem en Ondergrond opgesteld. Op basis van deze Kennisagenda en in aansluiting op de doelstellingen uit het Convenant wordt aan de hand van projecten gewerkt aan kennis- en innovatieontwikkeling. De wens van de convenantspartners is om investeringsmiddelen voor kennis- en innovatieontwikkeling […]

Omgevingswet gepubliceerd in Staatsblad

Op 15 maart is de Omgevingswet besproken in de Eerste Kamer (klik hier voor een samenvatting van dit debat). Belangrijke thema’s waren onder andere participatie, de inwerkingstermijn en digitalisering. Bijna de hele Eerste Kamer (uitgezonderd GroenLinks en de Partij voor de Dieren) heeft op 22 maart voor het wetsvoorstel gestemd. Daarbij is onder andere een […]

Limburgse waterschappen starten pilot akkerrandenbeheer

De Limburgse waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei onderzoeken hoe agrariërs door het beheer van akkerranden kunnen bijdragen aan waterbeheer. Natuurrijk Limburg onderzoekt in opdracht van beide waterschappen of er draagvlak is voor de aanleg van akkerranden door agrariërs. Door de aanleg van akkerranden langs beken ontstaat een bufferstrook. Die moet voorkomen dat […]

Werken aan schoon en gezond water

In 2000 spraken de EU-lidstaten met elkaar af dat uiterlijk 2027 alle Europese wateren voldoende schoon en gezond moeten zijn, voor mensen én als leefgebied voor planten en dieren. In Nederland zijn alle maatregelen die dit doel dichterbij moeten brengen, gebundeld in de Kaderrichtlijn Water (KRW). Rijkswaterstaat speelt daarin – als beheerder van rijkswateren – […]

Drinkwater voorop bij belangenafwegingen STRONG en Omgevingswet

Hoogleraar bodemwetenschap en voormalig senator prof dr. Eric Smaling is sinds 2013 milieuwoordvoerder voor de SP in de Tweede Kamer. Nu de Wet bodembescherming opgaat in de Omgevingswet, dreigt het huidige, uitgebreide beheersinstrumentarium te vervatten. Wat is de visie van Smaling op dit vraagstuk en op andere drinkwaterdossiers? Lees het artikel (pdf).

Twentse Stedenband benoemd tot eerste Living Lab

De Twentse steden Enschede, Hengelo en Almelo en waterschap Vechtstromen hebben de afgelopen jaren hard aan de weg getimmerd in hun aanpak van de gevolgen van het veranderend klimaat. Met resultaat. Donderdag 14 april op de Innovation Expo in Amsterdam kende het deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie de eerste Living Lab toe aan de klimaatactieve Twentse Stedenband […]

Geen lozingsvergunning nodig voor lekkend grondwater A4

Het verlenen van de vergunning voor het afvoer van het lekkende grondwater uit de verdiepte delen van de A4 Delft-Schiedam is volgens de regels verlopen. De verleende vergunning op grond van de Waterwet volstaat, een aparte lozingsvergunning is niet noodzakelijk. Dit antwoordde minister Schulz van Haegen deze week op de motie Van Tongeren.

Meer informatie

Herstel grondwaterstand zijtak Twentekanaal lijkt te slagen

Het aanbrengen van schoon slib op de bodem van de zijtak van het Twentekanaal lijkt bij te dragen aan het herstel van de grondwaterstand. Tot die voorzichtige conclusie komt Rijkswaterstaat na een analyse van de eerste metingen. De verwachting is dat de beoogde daling van maximaal dertig centimeter zal worden behaald.

Meer informatie

Wanneer zet je WKO in bij bodemsanering?

De toepassing van warmte-/koudeopslag (WKO) blijft groeien, zeker gezien de duurzaamheidsdoelstelling in het Energieakkoord. Het wordt echter steeds drukker in de ondergrond, voornamelijk in verstedelijkte gebieden. En juist daar is de kans groot dat je te maken krijgt met een bodemverontreiniging. Waar loop je in dat geval tegen aan? En is WKO dan nog wel […]